Junior Lecturer: Ecclesiology (Church History and Church Polity / Church Law)

Description : Junior Lecturer: Ecclesiology (Church History and Church Polity / Church Law). Company : Stellenbosch University. Location : Stellenbosch, Western Cape

Duties/Pligte

 • Dosering in die veld van Ekklesiologie (met 'n fokus op kerkgeskiedenis en kerkreg);
 • Nagraadse studiebegeleiding;
 • Verbintenis tot verdere navorsing;
 • Bywoning en aanbieding van referate by nasionale en internasionale konferensies;
 • Administrasie wat verband hou met onderrig en navorsing;
 • Deelname aan bedrywighede van die dissiplinegroep en Fakulteit;
 • Betrokkenheid by die Universiteit Stellenbosch (US) se gemeenskaps- en sosiale impak bedrywighede;
 • Betrokkenheid by die kerk in sy verskillende gestaltes;
 • Betrokkenheid by die res van die gemeenskap in sy verskillende gestaltes.

 • Lecturing in the field of Ecclesiology (Church History and Church Polity / Church Law);
 • Postgraduate study guidance;
 • Commitment to further research;
 • Attending and presenting papers at national and international conferences;
 • Administration pertaining to teaching and research;
 • Involvement in activities of the discipline group and Faculty;
 • Involvement in the Stellenbosch University (SU) community and social impact activities;
 • Involvement in the church in its various forms;
 • Involvement in the rest of society in its various forms.

Job Requirements/Pos Vereistes
 • `n Meestersgraad in kerkgeskiedenis / kerkreg (of `n verwante navorsingsveld);
 • Ervaring van onderrig (of as tutor) en navorsing, spesifiek in temas in vergelyking met kerkgeskiedenis of kerkreg;
 • Kundigheid in Suid-Afrikaanse, of Afrika, Kerkgeskiedenis of Kerkreg;
 • Rekenaargeletterdheid en vaardigheid in die gebruik van verskeie Microsoft-programme (Word, PowerPoint, ens.);
 • Goeie administratiewe en organisatoriese vaardighede;
 • Vermoë om in 'n veeltalige omgewing te funksioneer.

 • A Master's degree in Church History or Church Polity / Church Law (or a related discipline);
 • Teaching (or tutoring) and research experience, particularly in Church History or Church Polity / Church Law;
 • Expertise in South African, or African, Church History or Church Polity / Church Law;
 • Computer literacy, with the ability to use various Microsoft programs (Word, PowerPoint, etc.);
 • Good administrative and organisational skills;
 • Ability to function in a multilingual environment.

Recommendation/Aanbeveling
 • Artikels gepubliseer in geakkrediteerde tydskrifte
 • Nagraadse studieleiding (voltooid)
 • Reeds op gevorderde stadium van doktorale studies.

 • Articles published in accredited academic journals;
 • Postgraduate supervision (completed);
 • Already at an advanced stage of doctoral research.